Aktualia i pytania na egzamin

Spotkanie do sakramentu bierzmowania w parafii obowiązkowe dla klas III Gimnazjum i I klas LO i Techników, zawodówek 05 września 2013r o 18.00 w kościele parafialnym

 

Klasy I Szkół Średnich mogą zdawać pytania w niedzielę 09 września od godz. 16.30 do 17.20, we wtorek 11 września od godz. 17.00 do 18.00 i czwartek 13 września od godz. 19.45 do 20.30. Innych terminów nie ma!

Zdajemy w kancelarii parafialnej. WARUNKIEM PRZYSTĄPIEMNIA DO EGZAMINU JEST ODDANY WYPEŁNIONY INDEKS I OBECNOŚĆ NA SPOTKANIACH W ZESZŁYM ROKU FORMACYJNYM!

 

Terminy prób, adoracji przed przyjęciem sakramentu bierzmowania będą podane w ogłoszeniach parafialnych!  

 

Katechizm obowiązujący do sakramentu Bierzmowania

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan, Bóg twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli:

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Najważniejsze przykazanie

Będziesz miłował Pana Boga, z całego serca swego, z całej du­szy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

Przykazania kościelne

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i po­wstrzymywać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3.  Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Ko­munię Świętą.

4.  Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od uczestnic­twa w zabawach.

–   czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie się przez wierniejsze pełnienie obowiąz­ków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post;

–  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich we wszystkie piątki i Środę Popielcową.

–  powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie wielkiego postu.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne Prawdy Wiary.

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

3.  Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4.  Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5.  Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Sakramenty Święte.

1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Eucharystia. 4. Pokuta. 5. Namasz­czenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo.

Dary Ducha Świętego

1. Mądrości. 2. Rozumu. 3. Rady. 4. Męstwa. 5. Umiejętności. 6. Po­bożności, 7. Bojaźni Bożej.

Owoce łaski Ducha Świętego

I. Miłość. 2. Radość. 3. Pokój. 4. Cierpliwość. 5. Łaskawość. 6. Do­broć. 7. Uprzejmość. 8. Cichość. 9. Wierność.  10. Skromność.11. Wstrzemięźliwość. 12. Czystość.

Cnoty Boskie

1.Wiara. 2. Nadzieja. 3.Miłość.

Cnoty Główne (Kardynalne)

1. Roztropność. 2. Sprawiedliwość. 3. Wstrzemięźliwość. 4. Męstwo.

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.

2. Rozpaczać, albo wątpić w łaskę Bożą.

3. Sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

4. Bliźniemu łaski Bożej nie życzyć, lub zazdrościć.

5. Mieć zatwardziałe serce.

6. Pokutę i nawrócenie aż do śmierci odkładać.

Grzechy wołające o pomstę do nieba

1. Umyślne zabójstwo.

2. Grzech sodomski.

3. Krzywdzenie ubogich, wdów i sierot.

4. Zatrzymywanie zapłaty pracownikom.

Grzechy cudze

1. Namawiać do grzechu.                            .

2. Rozkazywać bliźniemu grzeszyć.

3.Na grzechy bliźniego zezwalać.

4. Innych do grzechu pobudzać.

5. Grzechy innych chwalić.

6. Milczeć, widząc cudze grzechy.

7. Mogąc, nie zapobiegać cudzym grzechom.

8. Pomagać do grzechu.

9. Grzechu cudzego bronić.

.tajemnice Różańca św.

 

Tajemnice radosne

l) Zwiastowanie

2) Nawiedzenie św. Elżbiety

3) Narodzenie Pana Jezusa .

4) Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5) Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

Tajemnice światła

1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

2) Objawienie Siebie na weselu w Kanie.

3) Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

4) Przemienienie na górze Tabor.

5) Ustanowienie Eucharystii.

 

Tajemnice bolesne

l) Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

2) Biczowanie Pana Jezusa

3) Ukoronowanie cierniową koroną Pana Jezusa

4) Niesienie krzyża

5) Ukrzyżowanie

 

Tajemnice chwalebne

l) Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2) Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3) Zesłanie Ducha Świętego

4) Wniebowzięcie NMP

5) Ukoronowanie w niebie NMP

 

Co to jest bierzmowanie?

 

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?

 

a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,

 

b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

 

Co oznacza słowo „bierzmowanie”?

 

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

 

Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

 

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.

 

Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?

 

Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata), przez sakrament bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła), otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

 

 Jakich łask udziela bierzmowanie?

 

l) pomnaża łaskę uświęcającą,

2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,

3) daje 7 darów Ducha Świętego,

4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

 

 Wymień 7 darów Ducha Świętego.

 

l) Dar mądrości.

2) Dar rozumu.

3) Dar rady.

4) Dar męstwa.

5) Dar umiejętności.

6) Dar pobożności.

7) Dar bojaźni Bożej.

 

Co to znaczy bronić swojej wiary?

 

a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty,

b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć,

c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

 

                                                                                                                          6

Co to znaczy żyć według wiary?

 

Żyć według wiary, tzn.:

a) zachować na co dzień wszystkie przykazania,

b) spełniać solidnie swoje obowiązki,

c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.,

d) wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

 

Przez co mamy pogłębiać wiarę?

 

a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.,

b) częstą spowiedź i Komunię św.,

c) systematyczną katechezę,

d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich, .

e) przez życie na co dzień wiarą.

 

Przez co Człowiek może utracić wiarę?

 

Człowiek może utracić wiarę przez:

a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji),

b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.,

c) lekceważenie przykazań Bożych.

 

 Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?

 

1) modlić się o dary Ducha Świętego,

2) poznać najważniejsze prawdy wiary,

3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość,

4) wybrać sobie patrona,

5) poprosić świadka do bierzmowania.

 

 Kto udziela sakramentu bierzmowania?

 

Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

 

 

Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?

 

a) włożenie rąk przez ks. biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego,

b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

 

 Co to jest Krzyżmo św.?

 

Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. biskupa w katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).

 

Obrzędy sakramentu bierzmowania:

I. Śpiew na rozpoczęcie.

Powitanie

Msza święta – Liturgia słowa

Po Ewangelii – (wszyscy stoją) ks. Proboszcz prosi Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania

Po dialogu Proboszcza z Biskupem, ks. Biskup zwraca się do kandydatów:

Droga młodzieży (Drodzy bracia i siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich  łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

 

Kandydaci odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.

Homilia (kazanie)

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po pytaniach skierowanych do kandydatów, ksiądz Biskup mówi: Taka jest nasza wiara…, … jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Kandydaci odpowiadają: Amen.

 

II. liturgia sakramentu

Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwę. Odpowiadamy: Amen.

Namaszczenie Krzyżmem św.

Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: „N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.  

 

III.Po namaszczeniu wszystkich bierzmowanych Krzyżmem św.: Modlitwa powszechna, a po niej procesja z darami (wszyscy jeszcze stoimy, siadamy po zakończeniu przynoszenia darów). Dalej Msza św. jak zwykle.

Na zakończenie: Błogosławieństwo

 

77. Jak należy zachować się w czasie udzielania bierzmowania?

 

l) Gdy ks. biskup się zbliża, odsłonić czoło – w ręce trzymać kartkę do bierzmowania.

2) Świadek bierzmowania ma przez chwilę bierzmowania trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.

3) Po namaszczeniu odpowiedzieć: ,Amen” oraz „I z duchem twoim”

4) Pozostać w kościele i modlić się do momentu, gdy biskup udzieli końcowego błogosławieństwa.